Kansen integrale aanpak in de gemeente Zundert

In onze gemeente ligt een aantal wijken die integraal aangepakt kunnen worden. Bijvoorbeeld:

  • Regenwater afkoppelen in wijk de Berk;
  • Herinrichting Oranjestraat 2020 + aanliggende straten;
  • Oostzijde St. Bavostraat veel wateroverlast bij zware buien en benoemd in het BRP+ als risico;
  • Centrumplannen;
  • Herinrichtingen.


Bij deze aanpak werken we samen met alle programma’s binnen de gemeentelijke organisaties.
  

We starten een voorbereidend onderzoek om de wijk De Berk integraal aan te pakken. We willen regenwater zo min mogelijk naar de rioolwaterzuivering afvoeren. Hierdoor besparen we niet alleen kosten maar verkleinen we ook de kans op wateroverlast. In plaats daarvan willen we het direct in de bodem laten infiltreren, zo kunnen we dit water gebruiken in tijd van droogte. 

Beheer openbare ruimte: Samen met het IBP-OR en het GVVP geeft dit plan ruimte voor maatwerk. 

Door integraal te werken combineren we als gemeente verschillende onderwerpen. Verbeteren van de leefomgeving en omgaan met de gevolgen van klimaatverandering zijn hier voorbeelden van. Vanuit het onderdeel ‘water’ willen we de mogelijkheden onderzoeken. Om de haalbaarheid en koppelkansen in beeld te krijgen én hier een werkwijze voor toekomstige plannen aan te koppelen, reserveren wij € 100.000,-.

De gemeenteraad wordt meegenomen in het proces van de planvorming. Zo kan zij in de toekomst goed ingelicht besluiten over dergelijke plannen.

Integraal werken betekent elkaar aanvullen en versterken. We kijken verder dan alleen de losse projecten. Hierdoor kunnen we kansen beter benutten en kosten besparen. Door rioolbuizen te relinen in plaats van te vervangen besparen we geld. Deze besparingen kunnen we vervolgens weer investeren in afkoppelprojecten. Dit slim combineren van werk noemen we meekoppelkansen.
We maken niet alleen werk van meekoppelkansen binnen stedelijk water, maar ook binnen andere werkvelden zoals wegen en groen. We zoeken samenwerking om te zorgen voor een vitale en gezonde leefomgeving. Hiervoor hebben we een duidelijk beeld nodig van de  gemeentelijke doelstellingen.

Om de meekoppelkansen zo goed mogelijk te benutten, geven we voorrang aan de projecten met de grootste kans.  
Nu we integraal gaan werken wordt het gebruik van projecten in een straat, buurt of plein bekeken door alle werkvelden. Hierdoor gaan we niet langer de gemeenteraad vooraf informeren over projecten, maar informeren we de raad elk jaar over de projecten die zijn of worden uitgevoerd. Hierbij worden de projecten beschreven en geven we invulling aan het ambitieniveau vooruitstrevend. De gemeenteraad kan de voortgang van de WRP volgen.